X
06 38195040 info@voedingendieetbest.nl
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diëtist: professional, die voedingsadvies en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Cliënt : natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die voor voedingsadvies of dieetbehandeling de diëtist consulteert.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
 • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding welke tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.
 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 1. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is.
 2. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid , een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden.
 3. De diëtist informeert de cliënt, op diens verzoek, over de kosten van de dienstverlening. Tevens zijn de kosten voor dienstverlening door de diëtist te vinden op de website en op schrift in de praktijkruimte zichtbaar.
 4. De totale behandeltijd en / of tijdsduur van verleende diensten bestaat uit de som van :
 5. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent
 6. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan cliëntgebonden werkzaamheden (zoals berekenen en opstellen dieetadvies, dossiervorming, rapportage e.d.) waarbij u als cliënt doorgaans niet aanwezig bent.
 7. de uittoeslag, indien van toepassing, voor het afleggen van een huisbezoek, al dan niet op medische indicatie
 8. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult voor screening, advisering of behandeling.
 9. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3 behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3 behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar ter compensatie.
 10. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 11. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen. De kosten hiervoor staan vermeld in de tarievenlijst (website en wachtkamer) .
 12. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld.
 13. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 14. De artikelen 3 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

 

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan,  zal de diëtist de cliënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is cliënt in verzuim.
 3. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan de diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.
 4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 5. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 8. Indien een cliënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen.

Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, daar kunt u digitaal een formulier invullen.

 9. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar . Vraag ernaar bij uw
diëtist.